San Paolo e San Girolamo protagoniste delle ‘Olimpiadi’